Алибек Байсонгуров булан этилген лакъыр
   16 Mar 2020
Алибек Байсонгуров

Къумукъ юртланы гьалиги гьалын ахтарып къайсына барсанг да, ону оьтген девюрюн эсге ала туруп, буссагьатгъы заманына багьа бересен. Нечик алышынывлар бар экенине тергев этесен. Яхсайны тарихинде кёп гёрмекли агьвалатлар болгъан экенине байлавлу абурлу юрт экенин тезден билегеним саялы болма да ярай, юртгъа гелип ерли администрациягъа гиргинче, бираз буса да ону орамларындан юрюп айландым. Биринчилей тазалыкъ бар экенин эследим. Гёргенимни де, гёрмегенимни де гьакъында юртну баш гьакими Алибек Байсонгуров булан этилген лакъыр да Яхсайны бугюнюн суратлама аз буса да кёмек этер деп эсиме геле.
  Толу кюйде


 Гиччипавлагъа_охугъуз. Эшек, эчки ва къоян.
   12 Jan 2020
Эшек, эчки ва къоян

Эшек, эчки ва къоян

Аш-сув къыдырып, бир эшек ёл булан бара болгъан. Бугъар бир къычыв эчки ёлугъа. ⠀

— Къайда барасан, эшек? — дей. ⠀

— Аш-сув къыдырма бараман, — дей эшек. ⠀

— Мен де гелейим, — дей эчки.

Булар ёлдашлар болуп юрюй. Булагъа бир арыкъ къоян ёлугъа. ⠀

— Къайда барасыз? — деп сорай къоян.

Булар: — Аш-сув къыдырма барабыз, — дей.
  Толу кюйде


 УКРАДЕННАЯ ИСТОРИЯ НАРОДОВ
   25 Aug 2019
Абдулнасыр Кадыров

История каждого народа является коллективной памятью поколений о своих предках, их отношению к мирозданию, традиций, культуре и героях прошлого. Народы, у которых отнимают историю, гибнут и исчезают с лица земли за короткий промежуток времени.

БОРЬБА ЗА СВОЮ ПОДЛИННУЮ ИСТОРИЮ - ЕСТЬ БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ КАЖДОГО НАРОДА.
  Толу кюйде


 Бейбулат Исаевни One championship деген промоушенде биринчилей чыгъышы къаравуллана
   25 Aug 2019
Бейбулат Исаев

Къумукъ ябушувчу Бейбулат Исаевни One championship деген промоушенде биринчилей чыгъышы къаравуллана (06.09.2019). Ону чегелеши бразилиялы Андерсон Силва болажакъ.
  Толу кюйде


 Франциядагъы Къумукъ жамият гьар заман бирче
   25 Aug 2019
Франциядагъы Къумукъ жамият гьар заман бирче

Франциядагъы Къумукъ жамият гьар заман бирче. Дюньяны не еринде болсакъ да, барыбыз да шолай бирче яшайыкъ, бирликде яшайыкъ.
  Толу кюйде


 Чинк де тизив уланлардан бириси - Ал-Къылыч
   25 Aug 2019
Ал-Клыч

Чинк де тизив уланлардан бириси, оьзюне етер йимик инсан дагъы болмагъан десе де ярайгъан кочап Ал-Къылычны биргине-бир сураты.
Ал-Къылыч янгыз атлет болуп къалмагъан, ол оьзюню ватанына, оьз халкъына шонча да берилген адам болгъан чы, гьатта тюзлюкню янын тутуп жанын да къурбан этген.
Шулай пашман къысмат бизин машгьур шаирибиз Йырчы Къазакъны пайына да тийген – гёмюлген ери де ёкъ, къабуру да белгисиз.
  Толу кюйде


 Заур инибиз, биз сени уьстюнлюк булан гёзлейбиз!
   25 Aug 2019
Заур Угуев

Заур инибиз, биз сени уьстюнлюк булан гёзлейбиз! Къазахстанда да оьр болажагъынга бир де шеклик этмейбиз!
  Толу кюйде


<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 >>
Content Management Powered by CuteNews