АНВАР ГЬАЖИЕВНИ ЭСДЕЛИГИНЕ

Анвар Аджиев

Май айны 20-сында Да­гъыстан телерадиокомпанияны бинасына халкъ шаирибиз Анвар Гьажиевни эсделигин даимлешдирмек учун ону сураты да булан мармар эсделик ерлешдирилди. Шо агьвалатгъа багъышлангъан жыйынны ача туруп, Дагъыстанны язывчуларыны союзуну правлениесини председатели Магьаммат Агьматов сейледи.

– Оьтген йыл Дагъыстанны Башчысыны 24-нчю февральдагъы Указы булан халкъ шаирибиз А нвар Гьажиевни атын даимлешдирмек учун ону 100 йыллыгъын ва ол ишлеген бинагъа эсделик ерлешдирмек гез алгъа тутулгъан эди. Анварны 100 йыллыгъы оьтген йыл республиканы юртларында ва тахшагьарда генг кюйде белгиленди. Шо чараланы узата туруп, бугюн биз ол ишлеген бинагъа эсделик ерлешдирмеге жыйылгъанбыз.

Анвар Дагъыстанны ва Россияны адабиятыны алтын фондуна тезден гирген. Ол ГТРК-ны биринчи председатели болуп ишлеген. Огъар бу къурумда гьар миллетни вакиллерин жыйып, милли редакциялар къурмагъа, бажарывлу, билимли касбучуланы жыймагъа тынч болмагъан. Тек Анвар Абдулгьамитович оьзюне тапшурулгъан бу борчланы уьстюнлю кюйде кютген ва оьр натижалагъа да етишген.

Ондан сонг бу къуллукъда 30 йылдан да кеп загьмат текген Дагъыстанны халкъ шаири Магьаммат Гьамитов оьзюню сейлевюнде Анварны сынавуна аркъа таяп ишлегенни, ол оьзюню элини герти патриоту болгъанны айтды. А-П. Салаватовну атындагъы Къумукъ театрны чебер елбашчысы Айгум Айгумов да Анвар булан ишине байлавлу кеп керенлер елукъгъанын ва ол бажарывлу, не къуллукъну тапшурса да кютюп болагъан, илиякълы, кимге де кемек этме гьазир адам болгъанын айтды.

Дагъыстанны печатыны ва маълумат къуралларыны министрини заместители Александр Кургенян, Дагъыстанны халкъ шаири Бийке Кулунчакова, телевидениеде «Ракурс» деген берилишни юрютеген редактор Абдурагьман Юнусов да оьзлени сейлевлеринде Анвар Гьажиев Дагъыстан радиону ва телевидениени ишин къурувда юрютген ишни, дагъыстан адабиятгъа этген къошумну гьакъында айтды.

Анварны уланы Багьавутдин Гьажиев оьзюню сейлевюнде атасыны 100 йыллыкъ юбилейин оьтгеривде ортакъчылыкъ этген газетлени редакцияларына, телевидениеге ва радиогъа, Дагъыстанны Башчысына гьакъ юрекден баракалла билдирди.

Телевидениени бинасына ерлешдирилген эсделикни Багьавутдин Гьажиев ва Магьаммат Гьамитов ачдылар.


Я. БИЙДУЛЛАЕВ
    26 May 2015 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view}


 
 


Content Management Powered by CuteNews