Шаир булан елугъув

Ахмед Джачаев

Бизин къумукъ халкъыбызны арасында пагьмулу шаирлер, язывчулар бар. Олар язгъан асарлар бизин юреклерибизни ругьландыра. Адабиятгъа, ругь байлыгъыбызгъа уллу къошум эте.

Белгили ва сююмлю шаирлерибизни бири, Дагъыстанны халкъ шаири Агьмат Жачаев Гьели юрт орта школада муаллимлени ва охувчуланы ча­къырывуна гере къонакълыкъда болду. Гьар йыл бизин белгили шаирлерибиз булан оьтгерилеген адабият елугъув бу гезик Агьмат Жачаевни яратывчулукъ елуна багъышлангъан эди. Сююмлю шаир булангъы елугъувгъа янгыз охувчулардан ва муаллимлерден къайры да, адабиятгъа гьашыкъ юртлулар да гелген эди.

Шаир булангъы елугъувда ону яратывчулугъунда аслу темаланы бириси болуп гелген ана тилге, ону асырамагъа, сюймеге чакъырагъан шиъруларыны терен маънасыны гьакъында сейледилер. А. Жачаевни яратывчулугъу булан охувчу яшланы мекенли таныш этдилер.

Охувчу яшлагъа да, уллулагъа да таъсир этеген, юреклерибизни тамурларындан оьтеген, гьатта гезлерибизден гезьяш акъдырма борчлу этеген «Сынташ» деген шиърусун 4-нчю класны охувчу къызы Асият Жаватова охуду.

А. Жачаевни шиърулары намуслу-ягьлы болма, уллулагъа абур этме, халкъны арасында абурун тас этмей яшама чакъыра. Ону анагъа багъышлангъан шиърулары да ону яратывчулу­гъунда гермекли ерни тута. Шаирни асарлары гележек наслулар учун да насигьат сез гьисапда авуздан -авузгъа айтылып, унутулмай яшажагъына инанаман.

Агьмат Жачаевни Дагъыстанны халкъ шаири Анвар Гьажиевге багъышлап язгъан шиърусун 10-нчу класны охувчусу Рустам Салавов чебер кюйде охуду.

Шаирлени кебюсю айланабызда болагъан агьвалатланы оьзлени юрегинден оьтгере. Жанлы табиатны, юреклериндеги гьислерин, ойларын асарларында суратлай. А. Жачаевни «Ана тил–алтын хазна» деген китабында башгъа шиърулары булан янаша, ана тилге багъышлангъанлары да айрокъда кеп ер тапгъан. 10-нчу класны охувчу къызы Айшат Мужайитова шаирни «Ана тил» деген шиърусун арив охуду. Шаирни яратывчулугъундан да бу адабият чарада кеп шиърулар охулду , ону сезлерине гере язылгъан йырланы да музыка дарсланы юрютеген муаллим Ниясханым Исакъовна булан йырлады. Гиччирек сагьна герюнюшлени де охувчулар усталыкъ булан онгаргъан эдилер.

Бу адабият чараны онгаргъан къумукъ тилден ва адабиятдан дарслар юрютеген муаллимлер Сакинат Хизриева, Исбаният Мугьажирова Ильмурият Къазанбиева шаирге гелип, оьзюню заманын охувчу яшлар учун багъышлагъанына баракалла билдирди.

Гьели юрт орта школаны директору Мухтар Жанибеков Агьмат Жачаевге савлай школаны охувчуларыны атындан баракалла сезлер айтды. Булай елу­гъувлар охувчу яшланы эсинде кеп заман къалажакъгъа инанаман.
    12 Jun 2014 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view}


 
 


Content Management Powered by CuteNews