РАГЬМУЛУ КЪЫЗ
   29 Jan 2022
РАГЬМУЛУ КЪЫЗ

(Ёммакъ)

Бир болгъан бир болмагъан Маликат деген бир гиччи къыз болгъан.
Оьзю чю о не эте буса, «мен де кёмек этемен», - деп къошулуп айланма эпсиз кёп сюе болгъан. Маликатны Гюлюш деген бир арив мишиги де болгъан. Гюнлени бир гюнюнде Маликат амайы да булан эчкилер сакълама юртну ягъасындагъы талагъа бара. Амайы къурдашлары булан ойнай туруп, эчкилер агъачгъа башалман гетип къала. Къызардашына: «Вёре, шу ерде тур!», - деп, амайы эчкилени излеме гете. Маликат чечеклер жыя, мишиги булан ойнай. Сонг ялкъып, гюкюк къычырагъан якъгъа багъып юрюй. О уллу къоз терекни келлесинде олтуруп, «Ма-ли-кат! Ма-ли-кат!», - деп къычырагъандай. Тамаша болгъан къыз къушну авазына юрюй туруп, йыракъгъа гетип къала. Мишиги бир Маликатны къолуна мине, бир ону алды булан чаба. Юрюй, юрюй о ерден чыгъагъан сувукъ булакъны уьстюне гелип къала. Шонда бетин-башын да жувуп, тойгъанча сув да иче. Шо мюгьлетде Маликатгиччи болуп къала. Гьали мишиги огъар гюлюк чакъы гёрюне. Гюлюш къызны дёрт де янында айлана, ийислей, не болуп къалгъанны англамай. Сонг къызны аркъасына да миндирип, юрюме башлай.
  Толу кюйде


 Гиччипавлагъа охугъуз. Эшек, эчки ва къоян.
   12 Jan 2020
Эшек, эчки ва къоян

Эшек, эчки ва къоян

Аш-сув къыдырып, бир эшек ёл булан бара болгъан. Бугъар бир къычыв эчки ёлугъа. ⠀

— Къайда барасан, эшек? — дей. ⠀

— Аш-сув къыдырма бараман, — дей эшек. ⠀

— Мен де гелейим, — дей эчки.

Булар ёлдашлар болуп юрюй. Булагъа бир арыкъ къоян ёлугъа. ⠀

— Къайда барасыз? — деп сорай къоян.

Булар: — Аш-сув къыдырма барабыз, — дей.
  Толу кюйде


 Друзья пастуха
   15 Nov 2010
Кумыкская народная сказка о пастухе и злой ханской дочери.
  Толу кюйде


 Зайцы Музаира
   27 Mar 2010
Кумыкская народная сказка о выдумщике Музаире.
  Толу кюйде


 Пейма-ханум
   25 Nov 2009
Кумыкская народная сказка о простой девушке - Пейма-ханум.
  Толу кюйде


 Сорок братьев
   10 Jul 2009
Кумыкская народная сказка о том, как старик 40 сыновей женил.
  Толу кюйде


 Хитроумный старик
   25 May 2009
Кумыкская народная сказка о хитроумном старике.
  Толу кюйде


 Хитрый Байбурак
   03 Jan 2009
Кумыкская народная сказка о двенадцати братьях и младшем брате Байбураке.
  Толу кюйде


<< 1 2 >>
Content Management Powered by CuteNews