КНИГА. ИЗВЕСТНЫЕ КУМЫКИ, ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ ДОПОЛНЕННОЕ
   18 Sep 2014
ИЗВЕСТНЫЕ КУМЫКИ

КНИГА

ИЗВЕСТНЫЕ КУМЫКИ
Издание третье, дополненное

Измулла Аджиев
  Толу кюйде


 КНИГА. КЪАЗАНЫШ. ТАРИХНИ ТАВШАЛМАС БЕТЛЕРИ
   25 Jun 2012
КЪАЗАНЫШ. ТАРИХНИ ТАВШАЛМАС БЕТЛЕРИ

Уллу Къазаныш юрт Дагъыстанны тарихинде инг де уллу ва абурлу юртланы бириси деп гьисапланып гелген. Гьар юртну халкъына багьа бермеге тюшгенде, инг башлап ону тарихи, яшавда бажарывлулугъу, намусу, менлиги, къоччакълыгъы, маданиятдагъы, инче саниятдагъы уьстюнлюклери, яшав илмулагъа этген къошуму ахтарыла, башгъа юртланы халкъларыны даражасы булан тенглешдириле.

Къазанышдан к¸п белгили адамлар чыкъгъан. Игитлерибиз де, белгили алимлерибиз де, ругьанилерибиз де, гьукумат чалышывчулар да, йыравларыбыз да, спортсменлерибиз де болгъан ва гьали де бар. Биз оланы атларын уллу гьюрмет ва ругьланыв булан эсге алабыз.
  Толу кюйде


 КНИГА. АЛ-КЛЫЧ НЕПОБЕДИМЫЙ
   09 Jan 2011
Ал-Клыч непобедимый

Книга "Ал-Клыч непобедимый" впервые в таком объеме доносит правду об Ал-Клыче до массового читателя и является как бы первым актом немеркнущей памяти и покаяния потомков перед памятью великого борца и силача, Геркулеса из Буглена.
  Толу кюйде


Content Management Powered by CuteNews