«Азамат» да савгъат къазанды

Магьаммат Абдурагьманов

Бу гезик россиялы сабанчыланы ХХV-нчи съезди гьали-гьалилерде Москвада оьтгерилди. Белгили болгъаны йимик, шонда бизин уьлкебизни 70 регионундан гелген 700 делегат, РФ-ни Гьукуматыны, Федерация Советини, Пачалыкъ Думаны ва шолай да Россияны регионларыны башчылары, ООН-ну вакиллери, Германиядан, Финляндиядан, Американы Бирлешген Штатларындан ва оьзге пачалыкълардан чакъырылгъан къонакълар ортакъчылыгъын болдурду.

Съездни Россияны юрт хозяйство министри Николай Федоров ачды ва юрютдю.

– Гезикли юбилей съезд, белгили болгъаны йимик, ООН билдирген кююнде, сабанчы агьлюлени йылында оьтгерилегени негьакъ тюгюл, – деп башлады оьзюню сейлевюн Николай Федоров. – Неге тюгюл, сабанчы агьлю экономикасы оьсген пачалыкъларда юрт хозяйствону аслу кюрчюсю болуп токътагъан ва ашамлыкъ малланы оьсдюрювде лайыкълы къошумун болдура.

Министрни пикруларын узата туруп, россиялы сабанчыланы ва кооператив хозяйстволаны президенти Владимир Плотников да къысгъа болжалны ичинде россиялы сабанчылар уьлкебизни агропромышленный тарма­гъын беклешдиривде гермекли натижаланы къолда этгени гьакъда ерлерден алынгъан ачыкъ мисалланы гелтирип ташдырды.

– Артдагъы 12 йылны ичинде сабанчы агьлюлерде производство натижалар 4 керен артгъанлыгъы да гележек учун инамлыкъны тувдура, – деди ол. – Сабанчыланы гьаракаты булан уллу гьайванланы санаву белгили кюйде артгъан ва эт, сют болдурув къолайлашгъан.

Дагъыстанны делегациясы башында сабанчыланы ва кооперативлени республика бирлешивюню президенти Магьаммат Абдурагьманов булан съездни ортакъчыларыны айрыча тергевюн тартды. Атлары уьстде эсгерилген елдашланы пикруларын якълап, Магьаммат Абдурагьманов да шонда дагъыстанлы сабанчылар ва кемекчи къошум хозяйстволар (КФХ ва ЛПХ) ашамлыкъ малланы 80 процентден къолай къадарын болдурагъаны гьакъда эсгермей болмады.

Съездни ортакъчылары гюнлюк низамгъа салынгъан аслу масъала гьисапда россиялы сабанчыланы ва шолай да юрт хозяйство кооперативлерини умуми гьаракатыны натижаларын къолайлашдырывда пайдаландырылма герекли янгы къайдалы елларын белгиледи. Ерлерде сынав алышдырывну генглешдирмеге тюшегени гьакъда айрыча таклиф этилинди. Сабанчыланы бирлешивлерине къурумчулукъ ишлени камиллешдиривюнде ва шолай да юрт яшавну онгайлыкъларын болдурувда уьстюнлюклер ералды.

Съездни ахырында хас къарар къабул этилинди ва шолай да гьаракаты натижалы сабанчылагъа хас савгъатлар берилди.

Дагъыстандагъы «Азамат» деген сабанчы фермер хозяйствону башчысы Магьаммат Алиболатовгъа «Россияны юрт хозяйствосун оьсдюрювде этген къошуму учун» деген Терентий Мальцевни атындагъы медаль тапшурулду.© Елдаш
    11 Apr 2014 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view}


 
 


Content Management Powered by CuteNews