Дагъыстанндагъы халкъланы санаву (1886й.)

Гьалиден 127 йыл алда Дагъыстанда яшагъан халкъланы санаву гьакъда арив маълуматлар берилген.

Шо йыллар Дагъыстанда 40 тюрлю халкъ яшай болгъан. Бир-нече маълуматлар булан охувчуланы таныш этме сюемен. Биринчилей булай бир затны эсгерме сюемен. 1886-нчы ва ондан да алдынгъы йыллар халкъланы гьисапгъа нечик ала болгъан экен?

О йыллар гьали йимик стат управлениелер, транспорт ва телефон болмагъан. Онча уллу авур ишни ким юрютген? Буса да Дагъыстандагъы яшап турагъан халкъланы санаву алынгъан. Алынгъаны нечакъыда яхшы.

Шондан таба маълуматланы билип болабыз.

Эсгерилген йыл Дагъыстанда 60 минг 838 къумукъ яшай болгъан.
Оланы арасында 32 минг эргиши ва 28700 къатынгиши.

Башгъа халкъланы санавун да эсгерейик.
Аварлар-119, лезгилер-106, даргилер-107 минг адам яшагъан.
Сонгда айры яшап тургъан халкълар да болгъан.

Мисал учун, каратинцы-7, андилер-7, дидойцы-4, ахвахлар-3, чамалинцы-3,8, тиндилер-3,2, ва капучины-2,3 минг адам яшагъан. Бугюн олар барыда аварлар деп санала. Сонгда 14 минг къайтакълар, 7 минг ногъайлар, 9 минг жугьут, 5 минг Кавказ татарлар, 5 минг орус ва 5 минг теркемелер де санавгъа алынъан.

Шо йыллар Дагъыстанда 4700 перс, 1 минг армян, 910 мычыгъыш 36 немис ва 166 поляк яшагъан.

Бу ерде гьалиги мычыгъыш идеологланы ва тарихи алимлени тергевюн тартма сюеген зат бар. Шо да мычыгъышланы санаву бир минге де минмей болгъан. Гьали буса олар гьар илму конференцияларда «бизин топуракълар Каспий денгизге ерли» «бизинкилер Солакъ бойда яшагъанлар» дейлер.

Охувчуланы тергевюне таблицадагъы толу маълуматланы да беребиз.

Дагъыстанндагъы халкъланы санаву


Измулла ГЬАЖИЕВ
    15 Jan 2013 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view}


 
 


Content Management Powered by CuteNews