Риза Къапурова - абурлу ва ишин сюеген муаллим

Риза Капурова

Риза Гьасановна Къапурова Къызылюрт раонну Чонтавул юртундагъы 2 номерли школада башлапгъы классланы муаллими болуп ишлейгени 40 йыл бола.

Ол оьзю Хасавюрт районну Муцалавул юртунда тувгъан. Хасавюрт педучилищени 1971-нчи йылда битдирген сонг ата юртунда иш елун башлай.

Яшав къысмат ону Чонтавулгъа элте. Шо юртда Риза Гьасановна яшавуну кеп янын яшланы охутув, тарбиялавгъа багъышлагъан.

Янгыз Чонтавул да тюгюл савлай районда ол ингде ишин яхшы бажарагъан, яшлар булан ишлейген муаллим гьисапда танывлу. Ингдеси гьар гюн Риза Гьасановна школагъа кеп сююп бара. Гиччи яшлагъа билим берме оланы тарбиялама муаллимге бу бир байрам йимик бола.

- Мен оьзюмню касбуму сююемен. Школа абзаргъа гирегенде юрегимде бир тамаша сююнчлер тува. Мен яшлар булан ишлеме сюемен. Оланы школада биринчи абатлары, яшаву мени булан. Шону учун мен оланы гьакъ юрекден охутаман, тарбиялайман. Олар булан ишлеме магъа уллу байрам. Гиччи яшлар булан биз емакълагъа гере гиччирек пьесалар салабыз. Яшлар булан бирче мен де къурчакълар тигемен, декорациялар этебиз. Огь, не кеп сюе яшлар емакълагъа гере пьесаларда ойнама. Олар учун шо уллу байрам. Гьар муаллим ишин бажарма ва ингдеси яшланы юрегинден сюйме герек. Оьтген 40 йылны ичинде мен охутгъан яшлар бары да уллу болгъан. Оланы кеплери яшавда елун тапгъан. Бугюн оланы яшлары магъа охума гелелер. Яшларсыз яшавуму не мысли себя без них-дей ол.

Дарсларда Риза Гьасановна янгы методика пособияланы ва дидактика материалланы къоллай. Гьар заман ону дарсларында янгыртывчылыкъ (новшество) бола.

- Риза Гьасановна ишине берилген ва бажарагъан муаллим. Яшлар ону оьз аанасы йимик сюе. Ону дарсларында яшлар яхшы тарбия ва билим алалар. Ол сынавлу муаллим де дюр. Коллективни ва юрт жамиятда ону абуру да бар. Оьзю бек яхшы адам. Школа ону экинчи уью-дей школаны охув ишлеге къарайгъан завучу Айшат Ансарова.

- Мени уланым Юнусну Риза Гьасановна охутгъан. Уланымны уланы Айгъазини де бугюн ол охута. Биринчи сентябри алдында биринчи классгъа яшланы язагъанда ата-аналар Риза Гьасановнагъ яздырма сюелер. Неге тюгюлде ол яшланы жаны-къаны булан тюз тарбиялай, мекенли билим бере. Ол охутгъан яшлагъагъа къарасан бугюн бары да тарбиялы. Ону яшлар да ва ата-аналар да кеп сюелер. Мен ойлашагъан кюйде шо муаллим учун уллу уьстюнлюк ва сююнч-дей чонтавуллу Абдуразакъ Халилов.

Кеп йылланы узагъында Риза Гьасановна башлапгъы класслы муаллимлени методика белюгюню елбашчысы да дюр. Ол оьзю билегенни яш муаллимлеге бере. Ингдеси ол ата-аналар булан тыгъыс байлав юрютюп ишлейген муаллим. Утренниклени, класс сагьатланы ва байрам чараланы Риза Гьасановна оьр даражада оьтгере.

Яшланы ва ата-аналаны алдында яхшы абуру бар Риза Гьасановна Къапуровагъа савлукъ ерайыкъ.Измулла ГЬАЖИЕВ
    26 Sep 2013 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view}


 
 


Content Management Powered by CuteNews