Терен харш салып бара

Хайрулла Муселемов

Бизин районну яшерюмлени арасында илмугъа гьасирет, жагьил адамлар бар экенине сююнебиз, олар булан оьктем болабыз. Муна, алдагъы гюнлерде бизин районлу жагьил улан Хайрулла Муселемовгъа «Техника илмуланы кандидаты» деген ат берилди.

Хайрулла Муселемов 2003-нчю йылда Манасгент орта школаны битдирип, Дагъыстан пачалыкъ технический университетге тюше. Эсгерил­ген оьр охув ожакъны Х. Муселемов 2008-нчи йылда оьр къыйматлар булан тамамлай ва сайлагъан касбусуна ес бола. Хайрулланы илмугъа гьасирет­лигин, билим алмагъа къаст этегенлигин гергенде, оьр охув ожакъны елбашчылары огъар ДГТУ-да къалмагъа таклиф эте. Кеп ойлашып турмайлы, Х.Муселемов 2008-нчи йылда ДГТУ-ну аспирантурасында билимлерин артдырмагъа белсене. Арадан эки йыл оьтюп шону уьстюнлю кюйде тамамлай. 2010-нчу йылдан берли Хайрулла Муселемов ДГТУ-ну “Строительные конструкции и гидротехнические сооружения” деген кафедрасында ассистент болуп ишлеме башлай.

2013 - нчю йылны май айыны 18-и Хайрулла Муселемов учун насипли гюн деп айтмагъа ярай. Демек, шо гюн ДГТУ-ну алимлер советини алдында ол оьзюню кандидатлыкъ диссертациясын уьстюнлю кюйде якълагъан.

2013-нчю йылны апрель айында Москвада Россия Федерацияны билим беривге ва илмугъа къарайгъан министерлигини якълавуну тюбюнде «Архимед» деген инновация технологияланы ва къурув алатланы 16-нчы халкъара салону оьт­герилген. Халкъара агьамияты бар ярышда Хайрулла Муселемов “Трехслойная цилиндрическая конструкция” деген проекти учун бронза медаль къазангъан.

Биз илмуну елуна терен харж салгъан Хайрулла Муселемов булан оьктем болабыз. Огъар гележекде уллу уьстюнлюк­леге етишмекни ерайбыз.Багьавутдин САМАТОВ
© Елдаш
    14 Sep 2013 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view}


 
 


Content Management Powered by CuteNews