Бютюнроссия категориялы судья ва тренер

Микаил Магомедов

Мен биринчилей Микайылны Хасавюрт шагьарда яш¸рюмлени арасында оьтгерилген СКФО-ну чемпионатында г¸рдюм ва таныш болдум.

Магьаммат Микайылов 1968-нчу йылда. Буйнакск районну Т¸бенжюнгютей юртунда тувгъан.

Башлап ол каратэ-до булан 1979-нчы йылда машгъул болма башлагъан. Сонг дзюдо ябушувгъа чыкъгъан ва спортну устасына кандидат да болгъан.

Бугюн ол тхэкводо ябушувдан айтылгъан тренер ва бютюнроссия категориялы тренер.

- Тхэквондо булан мен биринчилей 1988-нчи йылда Ленинград военный округда къуллукъ этегенде таныш болдум ва сююп къойдум.
Арадан бир йыл гетип яш¸рюмлени арасында Польшада оьтгерилген Европаны чемпионатында экинчи ерни къазанма болдум. Артдагъы йылларда Къызлар шагьардагъы яшлар спорт школада тхэкводо ябушувдан тренер болуп да ишлеймен.
Яшланы ябушма уьйретме к¸п сюемен
– Микайыл Магьамматов.

- Сен Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну судья коллегиясыны председатели де дюрсен
- Шо борчланы мен кютегеним д¸ртюнчю йыл. Округда оьтгерилеген бары да ярышланы судья коллегиясыны башын тутуп мен юрютемен.
Яшланы ва уллуланы арасында оьтгерилеген округну чемпионатларын оьтгерме судьялагъа консультация к¸мегимни де этемен.


- Бютюнроссия категория судья гьисапда къайсы ярышларда судья болгъансан?
- Яшланы ва уллуланы арасында Дагъыстанны, СКФО-ну ва Россияны чемпионатларында судьяны борчларын кютегеним 15 йыл бола. Муна гъьали ювукъ арада Москва шагьарда оьтгерилежек «Рашен оупен» деген халкъара турнирге чакъырылгъанман.

- Уланынг Загьир де сени йимик тхэквондону сюйген
- Загьирге 17 йыл бола. Округну чемпиону ва ЮФО-ну ва Дагъыстанны чемпионатларында экинчи савгъатланы къазангъан. Балики менден ол уьлгю алгъандыр.

- Микайыл, сагъа тренер ва судья ишингьде уьстюнлюклер ¸райбыз.
- К¸п савболугъуз.


Измулла ГЬАЖИЕВ
    23 Sep 2012 |   Баянлыкъ: 0 | Къаравны санаву: {view}


 
 


Content Management Powered by CuteNews