О, научи нас вечности – певец!
   03 Jun 2012
Ирчи Казак

22 мая 2012 года прошел традиционный день поэзии Ирчи Казака.

В канун этого события московский поэт Джаннат Сергей Маркус написал стихи:


Ирчи Казак – певец Асхар-тау
«Асхар-тав, сенден бийик тав болмас…» –
с кумыкского языка «Асхар-тау, нет горы,
что выше тебя…»
  Толу кюйде


 КНИГА. КЪАЗАНЫШ. ТАРИХНИ ТАВШАЛМАС БЕТЛЕРИ
   25 Jun 2012
КЪАЗАНЫШ. ТАРИХНИ ТАВШАЛМАС БЕТЛЕРИ

Уллу Къазаныш юрт Дагъыстанны тарихинде инг де уллу ва абурлу юртланы бириси деп гьисапланып гелген. Гьар юртну халкъына багьа бермеге тюшгенде, инг башлап ону тарихи, яшавда бажарывлулугъу, намусу, менлиги, къоччакълыгъы, маданиятдагъы, инче саниятдагъы уьстюнлюклери, яшав илмулагъа этген къошуму ахтарыла, башгъа юртланы халкъларыны даражасы булан тенглешдириле.

Къазанышдан к¸п белгили адамлар чыкъгъан. Игитлерибиз де, белгили алимлерибиз де, ругьанилерибиз де, гьукумат чалышывчулар да, йыравларыбыз да, спортсменлерибиз де болгъан ва гьали де бар. Биз оланы атларын уллу гьюрмет ва ругьланыв булан эсге алабыз.
  Толу кюйде


 Жакъай Жакъаев экинчи
   24 Jun 2012
Чалт (быстрые) шахматлардан Кисловодск шагьарда Россияны Игити, Мычыгъыш Республиканы биринчи президенти Агьматгьажи Къадыровну эсделигине Гран-при СКФО биринчи этапы оьтгерилген.

Ярышларда 107 шахматист ортакъчылыкъ этген. Оланы арасында 4 халкъара гроссмейстр ва 4 халкъара усталар болгъан.
  Толу кюйде


 Яш кочапланы байрамы
   20 Jun 2012
Уьч гюнню узагъында шагьардагъы Гьамит Гьамитовну атындагъы Спорт къалада тутушуп ябушувдан 14-15 йыллыкъ яшланы арасында Дагъыстанны гезикли чемпионаты оьтгерилди. Ярышларда 300-ден де артыкъ кочап ортакъчылыкъ этди.
  Толу кюйде


 Лондонда азамат экинчи
   20 Jun 2012
Азамат Муртузалиев

Боксдан WBC-де (Всемирная Серия Бокса) дюньяны чемпиону деген атны алмакъ учун Лондонда оьтгерилген турнирде дёрт дагъыстанлы боксёр ортакъчылыкъ этген.
Ярышларда боксёрлар уьч минут беш раунд ябуша болгъан. Азербайжандагъы «Баку фирес» деген команданы члени, Буйнакск шагьарлы къумукъ улан Азамат Муртазалиев бу ярышланы алдында команда булан Италияда, Китайда Францияда уллу турнирлерде ортакъчылыкъ этген ва оьр рейтинг къазангъан.
  Толу кюйде


 Шаирни шиърулары – ону юрек гьислери
   20 Jun 2012
Дагъыстанны Язывчуларыны союзуну къумукъ секциясыны ¸лбашчысы, яшлар учун чыгъагъан «Къарчыгъа» деген журналны редактору, шаир Ше­йит-Ханум Алишеваны танытмакъ муратда маълуматлар бермекни артыкъ г¸ремен. Неге тюгюл, ону аты да, хаты да къумукъ халкъгъа эртеден таныш. Бугюнгю мени Шейит-Ханум булангъы лакъырлашывум да ол пагьму ¸лунда, ¸лбашчы ишинде етишген уьстюнлюк­лер гьакъда тюгюл.
  Толу кюйде


 СССР-ни АТ КЪАЗАНГЪАН ТРЕНЕРИ АЛЕКСЕЙ АТАЕВ – ХАСАВЮРТЛУ
   01 Jun 2012
Алексей Атаев
© Караван

Алексей Аселдерович Атаев 1941-нчи йылда Хасавюрт шагьарда тувгъан. Тарумовкада орта школаны битдирген. Сонг Къазахстангъа гёчген. Тутушуп ябушувдан 1962-нчи йылда яшёрюмлени арасында СССР-ни чемпиону болгъан. 1979-нчу йылдан тутуп Къазах ССР-ни жыйым командасыны баш тренери. Ол башын тутгъан дзюдо команда 1982-нчи йылда СССР-ни халкъларыны Спартакиадасында уьчюнчю ерни къазангъан.
  Толу кюйде


<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 >>
Content Management Powered by CuteNews